Το Έργο S4EG απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ενηλίκων και οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη προσπαθούν να κάνουν μία θετική αλλαγή για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, βοηθώντας τους να αποκτήσουν νέα εκπαίδευση, προσφέροντας μη τυπική δια βίου μάθηση και παρέχοντας συμβουλές κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, εάν οι οργανισμοί αυτοί αναπτύξουν και επικαιροποιήσουν τις βασικές οργανωτικές δραστηριότητές τους, οι οποίες εξακολουθούν να βασίζονται κυρίως σε παραδοσιακές μεθόδους μάθησης, θα έχουν την ικανότητα για πολύ υψηλότερο αντίκτυπο.

Προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε στην κατανόηση των εννοιών του gamification και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, αξιοποιώντας έτσι καινοτόμους τρόπους αναβάθμισης των δεξιοτήτων απασχόλησης των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό θα αυξήσει τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι θα εξοπλιστούν χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για τα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα είναι σημαντικά για την αναβάθμιση των ήπιων δεξιοτήτων των μελλοντικών εργοδοτών.

Στόχοι το έργου είναι οι εξής:

 • Να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτές ενηλίκων να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τη μέθοδο gamification, ως μέρος των προγραμμάτων σπουδών για τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευομένων.
 • Η βελτίωση της γνώσης καινοτόμων παιδαγωγικών εργαλείων και νέων τεχνολογιών στην ενήλικη εκπαίδευση.
 • Βελτίωση των ήπιων ικανοτήτων για την αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ενήλικων εκπαιδευομένων.
 • Καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών και των αναγκών σε μαθησιακά περιβάλλοντα, εστιάζοντας στα εκπαιδευτικά παιχνίδια.
about, s4eg

Ομάδες Στόχου

about, s4eg

Άμεσες

 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Ενώσεις οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Επαγγελματίες/ειδικοί στην εκπαίδευση ενηλίκων
about, s4eg

Έμμεσες

 • Ενήλικες εκπαιδευόμενοι
 • Συμμετέχοντες στη δια βίου μάθηση
about, s4eg

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και απασχόλησης
 • Οργανώσεις νεολαίας
 • Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

Αντίκτυπο

 • Τα προγράμματα σπουδών για εκπαιδευτές ενηλίκων που θα αναπτυχθούν, θα παραμείνουν στην εργασιακή κουλτούρα των οργανώσεων των εταίρων και θα αποτελέσουν έναν νέο τρόπο υλοποίησης στρατηγικών δράσεων για την οικοδόμηση καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών σε άλλα μαθήματα ή εκπαιδεύσεις ενηλίκων
 • Οι αναπτυγμένες μεθοδολογίες κατάρτισης θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του έργου και θα χρησιμοποιούνται, θα αναπαράγονται ή θα προσαρμόζονται σε νέες μορφές με απρόβλεπτους τρόπους, προσεγγίζοντας μεγάλο αριθμό ατόμων
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών προκειμένου να αυξηθούν οι ήπιες δεξιότητες των ενηλίκων μέσω της μεθόδου gamification
 • Η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα γίνει ένας χώρος όπου οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα είναι σε θέση να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία, μεθοδολογίες και προκλήσεις στη μέθοδο του gamification.
about, s4eg