6 εκπαιδευτικά παιχνίδια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχόλησης

Με βάση την εμπειρία και τα πορίσματα της έρευνας, οι εταίροι δημιούργησαν 6 νέα εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσαρμοσμένα ειδικά για σκοπούς εκπαίδευσης ενηλίκων, χρησιμοποιώντας 6 βασικές ικανότητες ή ήπιες δεξιότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τους εργοδότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οι σημαντικότερες μη τυπικές δεξιότητες. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια του έργου S4EG θα χρησιμεύσουν κυρίως ως το υλικό εκμετάλλευσης και μεθοδολογικού υλικού, προσφέροντας 6 καινοτόμες μεθόδους μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενθαρρύνοντας έτσι τη συμμετοχή νέων οργανισμών. Αποτελούν επίσης τη βάση για την εφαρμογή κατανοητών προγραμμάτων σπουδών ανοιχτού κώδικα S4EG.

Play It

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Collaboration and Teamwork

Self and Time Management