Συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών του S4EG

Όλοι οι εταίροι συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν παραδείγματα με καλές πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή του gamification σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς στα διαφορετικά επίπεδα με συγκεκριμένο στόχο τις περιπτώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων. Κάθε εταίρος έκανε μία έρευνα ώστε να προκύψει μία επισκόπηση των ορθών πρακτικών που ήδη υπάρχουν.

share it, s4eg
share it, s4eg