Συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών του S4EG

Όλοι οι εταίροι θα συλλέξουν (και θα αξιολογήσουν) παραδείγματα με καλές πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή του gamification σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς στα διαφορετικά επίπεδα με συγκεκριμένο στόχο τις περιπτώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων. Κάθε εταίρος θα πρέπει να διενεργήσει μία έρευνα ώστε να προκύψει μία επισκόπηση των ορθών πρακτικών που ήδη υπάρχουν.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα
share it, s4eg
share it, s4eg