Ανάλυση αναγκών σχετικά με τις στρατηγικές gamification για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων απασχόλησης των ενηλίκων εκπαιδευομένων

Η ανάλυση των αναγκών θα αποτελείται από ένα περιεκτικό υλικό/εργαλεία/καλές πρακτικές από τον τομέα του gamification, με ειδική εφαρμογή στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση. Με βάση την έρευνα σχετικά με τη μεθοδολογία εκπαιδευτικών παιχνιδιών και την εφαρμογή στην εκπαίδευση, θα δημιουργηθεί μια συνολική έκθεση για την παρουσίαση της διαδικασίας gamification και καινοτόμων μεθόδων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Days
Hours
Minutes
Seconds
learn it