Ανάλυση αναγκών σχετικά με τις στρατηγικές gamification για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων απασχόλησης των ενηλίκων εκπαιδευομένων

Η ανάλυση αναγκών αποτελείται από ένα περιεκτικό υλικό/εργαλεία/καλές πρακτικές από τον τομέα της παιχνιδοποίησης, με ειδική εφαρμογή στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση. Με βάση την έρευνα στην μεθοδολογία εκπαιδευτικών παιχνιδιών και την εφαρμογή στην εκπαίδευση, δημιουργήθηκε μια συνολική έκθεση για την παρουσίαση της διαδικασίας της παιχνιδοποίησης καθώς και καινοτόμων μεθόδων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση ενηλίκων.

learn it
learn-it-banner